Specializační studium pro školní metodiky prevence

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Co získám absolvováním specializačního studia?

 • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
 • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
 • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Je studium akreditované?

Koncepce studia odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditováno MŠMT.

Komu je studium určeno?

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

 

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Harmonogram studia

Sebezkušenostní část studia (JUDr. Eva Jelínková, Mgr. Miloš Staněk)

 1. setkání 22. – 23. října 2019 (úterý, středa)
 2. setkání 14.  – 15. listopadu 2019 (čtvrtek, pátek)
 3. setkání 2. – 3. prosince 2019 (pondělí, úterý)
 4. setkání 10. – 11. ledna 2020 (pátek, sobota)
 5. setkání 4. – 5. února 2020 (úterý, středa)
 6. setkání 26. – 27. března 2020 (čtvrtek, pátek)

Další termíny setkání jsou aktuálně řešeny a budou včas zveřejněny.

Průběh

 • rok: říjen 2019 – červen 2020
  • 6x dvoudenní sebezkušenostní skupina
  • 1x dvoudenní prožitkový/výcvikový kurz
  • 3x dvoudenní odborné semináře
 • rok
  • 7,5x dvoudenní odborné semináře
  • 2,5x dvoudenní prožitkové/výcvikové kurzy
 • Sebezkušenostní skupina bude uzavřená pro maximálně 15 účastníků
 • Realizace v prostorách na Vinohradech

Podmínky absolvování

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu 96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny

Cena

33 000 Kč za celé studium, úhradu možno rozložit do dvou splátek: polovinu před zahájením 1. roku studia a polovinu před zahájením 2. roku studia. Uzávěrka přihlášek 15. 9. 2019.

Slevy

 1. Přihlášení do 30. 6. 2019 – 1 000 Kč
 2. Úhrada celého studia najednou do 30. 9. 2019 – 1 000 Kč
 3. Přivedení dalšího zájemce o studium, který uzavře smlouvu – 1 000 Kč (max. 2x)

Pro financování studia pražských učitelů lze využít grantovou podporu MHMP (nutno podat žádost v 10/2019), který přispívá až 12 000 Kč na rok studia, celkem tedy až 24 000 Kč.

Po přihlášení bude uzavřena smlouva mezi námi, účastníkem a plátcem studia (školou).

Kontakt a přihláška

Mgr. Lukáš Kohoutek, smp@julesajim.cz.

Více informací naleznete na stránkách www.julesajim.cz, které budeme průběžně aktualizovat.

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Zájemci budou pozváni na osobní schůzku, kde si vzájemně ujasníme očekávání od studia.

Studium bude zahájeno v říjnu 2019.