DSC_1856

Otevřený kurz Jak udělat adapťák – 24. 6. 2019

Jak udělat „adapťák“
(akreditace vzdělávací akce MŠMT-11028/2016-1-282)

Podělíme se s vámi o naše letité zkušenosti s organizací a vedením adaptačních kurzů.

Kdy: 24. 6. 2019, 8:00 – 16:30 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu
Kde: Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Forma: program sestává nejen z výkladu, ale i z tréninku dovedností a prvky moderované diskuze

Cena: jen 500,- Kč/osoba díky příspěvku HMP

Obsah a zaměření kurzu: od seznámení se základními pojmy, pravidly a principy (Kolbův cyklus, reflexe, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, aktivity a jejich cíle) včetně praktického vyzkoušení vedení aktivit a reflexí až po sestavení harmonogramu adaptačního kurzu pro vlastní třídu.

Co získáte: Osvědčené know how pro přípravu a realizaci adaptačního kurzu odpovídající dobré praxi i praktické dovednosti. Naučíte se evaluovat aktivity, rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu. Certifikát o absolvování kurzu.

Přihlásit se můžete ZDE

Závazné přihlášky posílejte do 20. 5. 2019.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na: produkce@julesajim.cz, či na tel: 776 264 003.

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky.

K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 14. 6. 2019. Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

IMG_0442

ŠMP 250

Specializační studium pro školní metodiky prevence

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Co získám absolvováním specializačního studia?

 • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
 • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
 • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Je studium akreditované?

Koncepce studia odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditováno MŠMT.

Komu je studium určeno?

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

 

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • rok: říjen 2019 – červen 2020
  • 6x dvoudenní sebezkušenostní skupina
  • 1x dvoudenní prožitkový/výcvikový kurz
  • 3x dvoudenní odborné semináře
 • rok
  • 7,5x dvoudenní odborné semináře
  • 2,5x dvoudenní prožitkové/výcvikové kurzy
 • Sebezkušenostní skupina bude uzavřená pro maximálně 15 účastníků
 • Realizace v prostorách na Vinohradech

Podmínky absolvování

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu 96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny

Cena

29 000 Kč za 321 hodin vzdělávání (zbylých 25 h je praxe).

Platbu je možné rozložit na splátky v průběhu 2 let.

Dotaci na studium lze získat v rámci Grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na území HMP či v rámci Grantového programu Středočeského kraje pro oblast primární prevence.

 

Kontakt a přihláška

Mgr. Lukáš Kohoutek, smp@julesajim.cz.

Více informací naleznete na stránkách www.julesajim.cz, které budeme průběžně aktualizovat.

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Zájemci budou pozváni na osobní schůzku, kde si vzájemně ujasníme očekávání od studia.

Studium bude zahájeno v říjnu 2019.

nicole-honeywill-703542-unsplash

Kde se s námi můžete potkat

S představiteli Jules a Jim se můžete v průběhu roku setkat na konferencích věnovaných primární prevenci a vzdělávání:

Škola jako místo setkávání

Datum konání:  5. 4. 2019 9:00 – 17:00

Místo konání: Filosofická fakulta UK , Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

Tento rok probíhá již 20. ročník konference Škola jako místo setkávání. Cílem konference je hledání inspirace a výměna zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

 • výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;
 • příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři

Registrace pro posluchače probíhá do 30. 3. 2019. Nezapomeňte se včas registrovat!

Více informací ZDE

Konference Jak se žije malotřídkám

Datum konání: 11. 4. 2019

Místo konání: Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozí tři ročníky a potvrzuje důležitost málotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Lukáš Kohoutek, Jules a Jim 12:20 – 12:50

Všichni jsme již někde slyšeli o tom, že jsou třídnické hodiny důležité. Píšou to i v metodickém doporučení proti šikanování. Jak ale může kvartální administrace žákovských knížek napomáhat třídnímu klimatu? V příspěvku proto prozkoumáme základní typologii a cíle třídnických hodin, jejich vhodnou náplň, frekvenci, časovou dotaci a především principy, o které by se měla opírat. Vyplynou nám pak přínosy nejen pro jednotlivé třídy, ale i pro klima celé školy.

Více informací a registrace ZDE

Program konference ZDE.

Konference Úspěch pro každého žáka

Datum konání: 16.4.2019

Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, 170 00 Praha 7

Téma: Data! Zvednou nás ze židle?

Konference ke vzdělávací politice, kterou každoročně pořádá iniciativa Úspěch pro každého žáka.

Více informací ZDE.

Pražské fórum primární prevence 2019

Datum konání: bude upřesněno

Místo konání:  Velká zasedací síň Nové radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Více informací ZDE.

Bezpečné prázdniny

Datum konání:  30. 5. 2019 9:00 – 12:00

Místo konání:  Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, 170 90 Praha 7

Bezpečné prázdniny jsou tematicky zaměřeny na žáky 1.–5. tříd základních škol z MČ Praha 1 až 22 a pedagogický sbor ZŠ.  Záměrem akce je upozornit děti na nástrahy a nebezpečí blížících se letních prázdnin a zároveň
je zábavnou formou poučit, jak těmto nástrahám předcházet. Akce se zúčastní řada odborníků, kteří budou interaktivní formou předávat dětem informace z jednotlivých oblastí. Děti se dozvědí mnoho užitečných informací v oblasti protidrogové prevence, prevence kriminality, krizových situacích.

Více informací ZDE.

39786114_1756570504456004_9151317822956109824_o

Pronájem zasedací místnosti

Nabízíme k pronájmu naši zasedací místnost, dle dohody v dopoledních i odpoledních hodinách, pro jednotlivce i větší či menší skupiny.  Jedná se o místnost s kapacitou 20 míst.

K dispozici je wifi připojení, dataprojektor a plátno, flipchart a minikuchyňka s příslušenstvím.

Prostor je dobře dopravně dostupný, nachází se v blízkosti Riegrových sadů (metro A Jiřího z Poděbrad)

Hledáte-li prostor pro svoje jednorázové i pravidelné aktivity, neváhejte se nám ozvat na produkce@julesajim.cz