Specializační studium pro školní metodiky prevence

 PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Co získám absolvováním specializačního studia?

 • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
 • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
 • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Je studium akreditované?

Koncepce studia odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditováno MŠMT.

Komu je studium určeno?

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí  (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

 

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • rok: říjen 2019 – červen 2020
  • 6x dvoudenní sebezkušenostní skupina
  • 1x dvoudenní prožitkový/výcvikový kurz
  • 3x dvoudenní odborné semináře
 • rok
  • 7,5x dvoudenní odborné semináře
  • 2,5x dvoudenní prožitkové/výcvikové kurzy
 • Sebezkušenostní skupina bude uzavřená pro maximálně 15 účastníků
 • Realizace v prostorách na Vinohradech

Podmínky absolvování

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu 96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny

Harmonogram studia

Sebezkušenostní část studia (JUDr. Eva Jelínková, Mgr. Miloš Staněk)

 1. setkání 22. – 23. října 2019 (úterý, středa)
 2. setkání 14.  – 15. listopadu 2019 (čtvrtek, pátek)
 3. setkání 2. – 3. prosince 2019 (pondělí, úterý)
 4. setkání 10. – 11. ledna 2020 (pátek, sobota)
 5. setkání 4. – 5. února 2020 (úterý, středa)
 6. setkání 26. – 27. března 2020 (čtvrtek, pátek)

Další termíny setkání jsou aktuálně řešeny a budou včas zveřejněny.

Cena

33 000 Kč za celé studium, úhradu možno rozložit do dvou splátek: polovinu před zahájením 1. roku studia a polovinu před zahájením 2. roku studia. Uzávěrka přihlášek 15. 9. 2019.

Slevy

 1. Přihlášení do 30. 6. 2019 – 1 000 Kč
 2. Úhrada celého studia najednou do 30. 9. 2019 – 1 000 Kč
 3. Přivedení dalšího zájemce o studium, který uzavře smlouvu – 1 000 Kč (max. 2x)

Pro financování studia pražských učitelů lze využít grantovou podporu MHMP (nutno podat žádost v 10/2019), který přispívá až 12 000 Kč na rok studia, celkem tedy až 24 000 Kč.

Po přihlášení bude uzavřena smlouva mezi námi, účastníkem a plátcem studia (školou).

Kontakt a přihláška

smp@julesajim.cz.

603 119 177

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Zájemci budou pozváni na osobní schůzku, kde si vzájemně ujasníme očekávání od studia.

Studium bude zahájeno v říjnu 2019.

Comments are closed.