Nabídka otevřených kurzů pro pedagogy

Vážené kolegyně a kolegové,dovolujeme si vás informovat o nabídce otevřených kurzů pro pedagogy v průběhu tohoto podzimu. Kurzy pořádá organizace Jules a Jim, z.ú. s přispěním Magistrátu hlavního města...

Adaptační kurzy pro příští školní rok!

Přijímáme objednávky adaptačních kurzů pro školy na školní rok 2020/2021!

Nové programy pro rodiče

Nabídka programů pro rodiče žáků.

proškolených pedagogů za rok 2018

akreditovaných programů dvpp

realizovaných kurzů primární prevence za rok 2018

školám poskytnuto grantové poradenství za rok 2018

V oblasti primární prevence rizikového chování a OSV nabízíme akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Programy lze objednat pro celý sbor, nebo jeho část (po dohodě s vedením školy), ale je také možné přihlásit se jednotlivě na otevřené kurzy dle nabídky. Více zde

Programy selektivní prevence jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – počáteční stadia šikanování, restaurování norem po průlomovém a pokročilém stadiu šikany, kolektiv zasažený xenofobií a rasismem, vandalismem (ničení majetku školy) a dalšími patologicky ustavenými normami ať už mezi žáky, nebo mezi žáky a učiteli. Více informací

Šetření šikany na školách je náročný proces. Obrátilo se na nás několik škol – naší reakcí na tuto situaci je vytvoření asistenčního programu pro školy, při kterém s Vámi projdeme celým procesem šetření – od prvotní informace, přes doplňování zdrojů, screening skupiny, posouzení závažnosti až po vedení rozhovorů s žáky a vyhodnocení celého šetření.

@julesajim Jules a Jim, z. ú.
+420 604 341 392
info@julesajim.cz

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých. 

NAŠE POSLÁNÍ

Jules a Jim, z. ú.